Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

eu regional dev op o progПроект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
 
Номер на АДПБФП:
BG16RFOP002-2.073-21509-C01/30.09.2020г.

Бенефициент: ТЕХНОКОМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ ООД
 
Обща стойност: 9336.63 лв., от които 7936.14 лв. европейско и  1400.49 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 30.09.2020 г.
Край: 30.12.2020 г.


ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТНАТА ДЕЙНОСТ

Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Наименование на програмата: Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020

Наименование на приоритетната ос: Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП”

Наименование на процедурата: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Цел на процедурата: Осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очакваните резултати: Постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Индикатори: Брой предприятия, които не са в ликвидация 3 месеца след изпълнение на проекта

Проект: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Главна цел: Осигуряването на оперативен капитал за дружеството за справяне с последиците от пандемията COVID-19. В рамките на проекта се предвижда използването на високоликвиден паричен ресурс в посока покриване на оперативните разходи на фирмата, за да се осигури възможността за продължаване на нормалното и функциониране и успешно преодоляване на икономическите последици от пандемията с COVID-19.

Резултат: Постигане на положителен ефект по отношение на „ТЕХНОКОМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. В резултат от изпълнението на проекта се очаква „ТЕХНОКОМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД да продължи дейността си по време на проекта. Всички разходи, заложени в бюджета на проекта, са необходими за нормалното продължаване на работния процеса във фирмата, в условията на утежнена икономическа действителност, която е налице не само в България, но и в цяла Европа. Направените разходи отговарят напълно на принципите за добро финансово управление – икономичност, ефикасност и ефективност на вложените средства.

Проектът се изпълнява в абсолютен синхрон с принципите на хоризонталните политики на ЕС, а именно насърчаване на равенството между мъжете и жените и на недискриминацията, както и насърчаване на устойчивото развитие и опазването на околната среда.

Обща стойност: 9 336,63 лева, от които 7 936,14 лева европейско финансиране и 1 400,49 лева национално финансиране.

Бенефициент: „ТЕХНОКОМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД

Договор: BG16RFOP002-2.073-21509-C01

Административен адрес: гр. София, ул. Николай Хайтов 2, вх.Г, ет. 5, офис 13

Адрес на изпълнение на проекта: гр. Костинброд, ул. Успех 11

ЕИК: 831683881

Процент на съфинансиране: 0 %

Максимален интензитет на безвъзмездната помощ: 100 %

Начало: 30 Септември 2020 г.

Край: 30 Декември 2020 г.

FaLang translation system by Faboba