HOME Нашата запазена търговска марка в България е:
ТЕCHNOCOMMERCE ENGINEERING LTD е фирма специализирана в производство на пещи за топене и термообработка на метали. Нашите пещи се произвеждат с материали внос от Европейския съюз и имат технически характеристики сходни с тези на водещи европейски производители. Съоръженията се отличават с голяма производителност и нисък разход на електроенергия.

20.09.2012

О Б Я В А

за свободни позиции за квалифициран песонал за изпълнение на дейностите по проект BG161PO003-1.1.05-0118 “Създаване на нова иновативна серия енергоспестяващи електросъпротивителни пещи за топене на цветни метали” ...